uitgangspunten

1.Respect voor de mens
HarmonieZorg beschouwt elke cliënt als individu binnen de sociale leefomgeving waartoe ze behoren. Elk cliënt draagt de verantwoordelijkheid voor zijn eigen gezondheid en welzijn. Daarin is de cliënt uniek, zelfstandig en maakt eigen keuzes. Dat geldt ook voor de vraag naar zorg-, hulp- en dienstverlening; elke cliënt geeft zelf de wijze en richting van de nodige hulp en of ondersteuning aan. De medewerkers van HarmonieZorg maken bij de zorg-, hulp of dienstverlening geen onderscheid naar ras, sekse, geloof, status of politieke denkbeelden van de cliënt. Medewerkers respecteren de levensbeschouwelijke overtuiging van cliënten. HarmonieZorg verwacht begrip en respect voor de optimale afstand en professionele grenzen die haar zorg-, hulp- en dienstverleners ten allen tijde in acht moeten nemen.

Wanneer cliënten zingevingsvraagstukken aan de orde stellen tijdens de zorg-, hulp- of dienstverlening, wordt er overleg gevoerd over hun handelswijze met collega, management, dan wel via instructies, nadere afspraken of handelingsprotocollen gewerkt.

2.Deskundige en gemotiveerde medewerkers
HarmonieZorg is nadrukkelijk een organisatie van en voor haar medewerkers. Daarom is HarmonieZorg trots en zuinig op haar medewerkers. HarmonieZorg verwacht van haar medewerkers deskundigheid, professionaliteit, betrokkenheid en motivatie.
De medewerker is de belangrijkste kapitaal van HarmonieZorg als het gaat om het professioneel beantwoorden van de vraag van elke cliënt. Daarom streeft HarmonieZorg naar een constante deskundigheid van haar medewerkers en ondersteunt hen bij hun professionele en persoonlijke ontwikkeling

HarmonieZorg communiceert duidelijk, transparant, open en doelgericht met haar medewerkers. HarmonieZorg biedt ruimte voor eigen initiatieven en suggesties van medewerkers. Tijdens gesprekken zal hier extra aandacht aan worden besteed.
HarmonieZorg wil een aantrekkelijke, stabiele en integere zorgaanbieder zijn, ondersteund door een prettige en menselijke werkklimaat.

3.Kwalitatief hoogwaardige zorg-, hulp en dienstverlening
De vraag van de cliënt is leidend, deze bepaalt de inhoud en vorm van de zorg-, hulp- en dienstverlening. De maximale zelfredzaamheid van de cliënt bereiken in zijn woon- en leefomgeving is de doelstelling. In goed overleg met de cliënt, zijn omgeving en ketenpartners, biedt HarmonieZorg verantwoorde zorg-, hulp- en dienstverlening die zoveel mogelijk bij de problematiek van de cliënt past en wat zijn zelfstandigheid bevordert.
In deze uitvoering houdt HarmonieZorg zich altijd aan landelijke- en Gemeentelijke kwaliteitsnormen en aan de wet- en regelgeving. Wanneer cliënten zingevingsvraagstukken aan de orde stellen tijdens de zorg-, hulp- of dienstverlening, handelen medewerkers conform uitgangspunt 1; zo nodig overleggen de medewerkers over hun handelswijze in deze met collega en of management, dan wel wordt via instructies, nadere afspraken of handelingsprotocollen gewerkt.
Kwaliteit vertaalt HarmonieZorg ook in toegankelijkheid en herkenbaarheid. De organisatie is laagdrempelig en staat midden in de samenleving.

4.Bedrijfsmatige gestuurde en resultaatgerichte organisatie
Als maatschappelijk ondernemer zorgt HarmonieZorg voor een goede verhouding tussen de beschikbare baten en noodzakelijke kosten. Met inachtneming van de regels worden positieve, financiële resultaten aangewend voor het verbeteren van de zorg-, hulp- en dienstverlening, voor het behoud van de werkgelegenheid en voor de continuïteit van de organisatie. HarmonieZorg benadert de markt proactief om ten einde haar marktaandeel te behouden of te vergroten. Het management is transparant, wordt gedreven door duidelijke doelstellingen, is integraal resultaat verantwoordelijk en toetst voortdurend de gewenste vooruitgang. Medewerkers spreken elkaar aan op het ontbreken van vooruitgang of gewenste uitkomsten. HarmonieZorg ziet veranderingen als vanzelfsprekend, die houden haar organisatie actueel en levendig.

5.Actief deelname bij de ontwikkelingen in de samenleving
HarmonieZorg wil een alerte organisatie zijn. Daarom worden ontwikkelingen in de samenleving vroegtijdig door HarmonieZorg gesignaleerd. Er wordt gekeken of deze ontwikkelingen tot een vernieuwing en/of versterking van het zorg-, hulp- of dienstaanbod kunnen leiden. HarmonieZorg streeft ernaar daarbij vooral op constructieve samenwerking met ketenpartners, organisaties en/of beroepsbeoefenaren op het gebied van zorg-, hulpverlening en diensten.

6.Positie innemen bij de ontwikkelingen in de samenleving
Door de vele veranderingen in de samenleving probeert HarmonieZorg een duidelijke positie in te nemen binnen deze ontwikkelingen.